Regulamin

Zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej “Studio Reklamy IMPRESJA”


1. Postanowienia ogólne.

 • 1.1 Właścicielem Studia Reklamy IMPRESJA jest:
  Krzysztof Chełmiński
  Rąpin 61, 66-530 Drezdenko
  NIP 783-151-15-57
 • 1.2 Niniejszy regulamin określa:
  – warunki korzystania z usług naszej firmy;
  – zasady wykonywania kalkulacji;
  – zasady akceptacji projektów;
  – zasady przyjmowania zleceń;
  – zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
  – warunki reklamacji;
  – odpowiedzialność Studio Reklamy IMPRESJA

2. Warunki korzystania z usług Studio Reklamy.

 • 2.1 Korzystanie z usług Studio Reklamy oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

3. Kalkulacje.

 • 3.1 Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
 • 3.2 Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, oraz koszt projektu.
 • 3.3 Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt projektu – minimalna cena projektu to 30 PLN.
 • 3.4 Koszt projektu wzrasta adekwatnie do jego skomplikowania.
 • 3.5 Kalkulacja jest ważna 21 dni od daty przesłania przez pracownika Studio Reklamy.

4. Zasady akceptacji projektów.

 • 4.1 Projekty graficzne prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie CorelDraw v.17 lub niższa, tekst zapisany w krzywych lub w formacie PDF z ustawieniami drukarskimi .
 • 4.2 Szczegółowy opis przygotowania projektów znajduje się na stronie internetowej Studio Reklamy w zakładce pomoc (www.impresja-studio.pl/firma/pomoc).
 • 4.3 Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze oraz jego kalibracji. Porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze lub wydruku wykonanego na urządzeniu biurowym jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji. W celu uniknięcia niepożądanych rozbieżności kolorystycznych kolory należy opisać za pomocą odpowiednich uniwersalnych wzorników (np. Pantone) lub wzorników dostępnych w naszej firmie. Zalecamy również wykonanie wydruku próbnego ( tzw. proof lub cromalin).
 • 4.4 Studio Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
 • 4.5 Studio Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

5. Zasady przyjmowania zleceń.

 • 5.1 Zamówienie musi być potwierdzone pisemnie lub składane drogą mailową.
 • 5.2 Po opłaceniu przez Klienta proformy zamówienie jest kierowane do realizacji, lub po wcześniejszym uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu z płatnością na podstawie faktury VAT.
 • 5.3 Należy przesłać wszystkie potrzebne materiały, teksty, grafiki lub zdjęcia, które pomogą w stworzeniu projektu.
 • 5.4 Klient odpowiada za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Studiu Reklamy Impresja.
 • 5.5 Przy wykonywaniu nadruków na materiałach powierzonych należy doliczyć  min. 5 szt. w celu wykonania prób nadruku. Ilość sztuk zapasowych każdorazowo ustalana jest indywidualnie.
 • 5.6 Projekty wykonywane przez Studio Reklamy IMPRESJA chronione są prawami autorskimi. Klient może nabyć prawo do korzystania z projektu po uiszczeniu uzgodnionej opłaty.

6. Terminy realizacji projektów / zleceń / zamówień

 • 6.1 Podane na stronie internetowej terminy realizacji mają charakter informacyjny i nie są wiążące.
 • 6.2 Terminy realizacji projektów/zamówień  ustalane są indywidualnie.
 • 6.3 Ustalony termin realizacji liczony jest w dniach roboczych (tzn. bez weekendów i świąt ustawowo wolnych od pracy) po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia akceptacji końcowego projektu przez klienta.
 • 6.4 Zlecenia dla których przesłano akceptację po godz. 11-tej, w weekendy i święta termin realizacji liczony jest od najbliższego dnia roboczego następującego po dniu przesłania potwierdzenia.
 • 6.5 Rezygnacja ze zlecenia które zaakceptowano  jest niemożliwa, gdyż w większości przypadków wiąże się z uruchomieniem kosztownego procesu technologicznego.
 • 6.6 W przypadku nieodebrania zlecenia przez dwa tygodnie naliczana jest opłata za magazynowanie w wysokości 0,5% wartości zlecenie dziennie, nie mniej niż 1 zł/dziennie.
 • 6.7 W przypadku, gdy koszty magazynowania przekroczą wartość towaru, po bezskutecznym wezwaniu do odbioru przechodzi on na własność Studia Reklamy IMPRESJA

7. Mailing

 • 7.1 Klient składający zamówienie wyraża zgodę na wpisanie do naszej bazy mailingowej.
 • 7.2 Baza mailingowa służy wyłącznie do kontaktu z naszymi klientami, przesyłaniu informacji o naszej firmie, produktach i promocjach.
 • 7.3 Baza mailingowa nie jest przekazywana podmiotom trzecim.
 • 7.4 Klient może w każdej chwili zgłosić żądanie wykreślenia z bazy mailingowej.

8. Warunki zgłoszenia reklamacji.

 • 8.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.
 • 8.2 Reklamacje można złożyć pisemnie na adres biuro@impresja-studio.pl
 • 8.3 Zgłaszając reklamację klient winien zawsze posługiwać się zamówieniem, które chce zareklamować.
 • 8.4 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
 • 8.5 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
 • 8.6 Terminy zgłoszenia reklamacji do wykonanych usług: reklamacje można złożyć do 5 dni od realizacji usługi. Po tym czasie przyjmujemy, że prace zostały odebrane bez zastrzeżeń, a reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 • 8.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
 • 8.8 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
 • 8.9 Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw kolorystycznych w zamówieniu.

9. Zakres odpowiedzialności Studia Reklamy i gwarancja

  • 9.1 Studio Reklamy IMPRESJA nie ponosi odpowiedzialności za:
   – wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
   – wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w które nie były przygotowywane przez Studio Reklamy;
   – wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
   – opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;
   – opóźnienia, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Studio Reklamy;
   – opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych/materiałów przez klienta;
  • 9.2 Studio Reklamy IMPRESJA udziela 12 mis. gwarancji na wykonane produkty:
   Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę, bądź wymianę na nowy, produktu, który:
  • – posiada wadę fabryczną,
   – uległ samoczynnemu uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania,
   – nie spełnia parametrów technicznych określonych dla danego produktu,
   – z innych powodów może zostać uznany za wadliwy w myśl Ustawy o PK.
   Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu, które powstały w wyniku:
   – używania niezgodnie z przeznaczeniem,
   – używania z materiałami eksploatacyjnymi innymi niż zalecane przez producenta,
   – samodzielnej próby modyfikacji,
   – działania mającego na celu uszkodzenie produktu,

   W przypadku reklam, tablic i konstrukcji zewnętrznych w celu zachowania gwarancji wymagany jest przegląd techniczny wykonany przez naszą firmę nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Zalecamy również kontrolę stanu konstrukcji i mocowań po każdej wichurze.


   10. Postanowienia końcowe.

   • 10.1 Złożenie zamówienia w Studiu Reklamy IMPRESJA oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.
   • 10.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
   • 10.3 Logotypy i znaki handlowe użyte na stronie zostały użyte w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.
   • 10.4 Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że dane techniczne i zdjęcia umieszczone na naszej stronie nie zawierają uchybień lub błędów – które nie mogą być podstawą do roszczeń.
   • 10.5 Studio Reklamy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.impresja-studio.pl/firma/regulamin.