//Begin Really Simple SSL session cookie settings @ini_set('session.cookie_httponly', true); @ini_set('session.cookie_secure', true); @ini_set('session.use_only_cookies', true); //END Really Simple SSL cookie settings /** * Podstawowa konfiguracja WordPressa. * * Skrypt wp-config.php używa tego pliku podczas instalacji. * Nie musisz dokonywać konfiguracji przy pomocy przeglądarki internetowej, * możesz też skopiować ten plik, nazwać kopię "wp-config.php" * i wpisać wartości ręcznie. * * Ten plik zawiera konfigurację: * * * ustawień MySQL-a, * * tajnych kluczy, * * prefiksu nazw tabel w bazie danych, * * ABSPATH. * * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php * * @package WordPress */ // ** Ustawienia MySQL-a - możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** // /** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */ define('WP_CACHE', true); define( 'WPCACHEHOME', '/home/impresjafoto/ftp/friends/impresjastudio/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); define('DB_NAME', 'impresjafoto_impresja'); /** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_USER', 'impresjafoto_impresja'); /** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_PASSWORD', 'fggdf6((^$bBzB)dfgh9857%'); /** Nazwa hosta serwera MySQL */ define('DB_HOST', 'mariadb106.impresjafoto.nazwa.pl'); /** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole. * * Zmień każdy klucz tak, aby był inną, unikatową frazą! * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generującego tajne klucze witryny WordPress.org} * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, aby uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', '$^p_N72#285)E}]Him*gs9C3ZWdyKC-2DPFf5hN{/1f{;Hx3=yh2:#:z^#b%>:|V'); define('SECURE_AUTH_KEY', '*I8uP,NPc4IVrFdBM0Mc$Gb /2nfu>DuirST7f1(K{k))jB5~ ntF=^F'); define('AUTH_SALT', ',&^&?b5g#[A`44&d?5#VBE6s 7lDDJsvdI%^vuknfBoCcWgG2 a_|MW